Dagbesteding de Sleutel

"Je gaat anders nadenken over de mensen waar je voor zorgt en de manier waarop je dat doet."

Privacyverklaring Dagbesteding De Sleutel

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze versie is verwerkt op 13 december 2019

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is Wendy Uijtewaal, Project Manager bij Dagbesteding De Sleutel, gevestigd te Vianen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75404834.

• Persoonsgegevens
Wij verwerken deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

• Doel van verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden(contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening; het uitvoering geven aan de hulpvraag en de factuuradministratie. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens weer verwijderd.

• Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Dit zijn de gegevens waarin het aanmeldformulier naar wordt gevraagd en betreffen informatie over de hulpvraag en het doel van de begeleiding/behandeling om hier tijden het traject voldoende zicht op te kunnen houden. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en het geven van uitvoering aan de hulpvraag. Wij verzamelen alleen gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig acht. Gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

• Beveiliging
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van een of meerdere verwerkers. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Indien er bijvoorbeeld vanwege diefstal, inbraak of brand een risico is geweest dat informatie onbedoeld bij derden terecht is gekomen, zijn wij verplicht om deze ‘datalek’ binnen 72 uur te melden bij https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel is.

• Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Wij zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten wij van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan een half jaar na afsluiting van het begeleidingstraject bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

• Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

• Wijzigingen
Het kan voorkomen dat wij de privacyverklaring in de toekomst wijzig. Op de website www.dagbestedingdesleutel.nl vindt u steeds de meest actuele privacyverklaring.

• Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met u rechten als klant? Neemt u dan gerust contact op via de website zodat wij een passende oplossing kunnen bewerkstelligen.